Menu

Održavanje grada

Održavanje grada Varaždinskih Toplica

Obavljanje poslova čišćenja i održavanja javnih površina na području grada Varaždinske Toplice temelji se na sklopljenom Ugovoru sa gradom Varaždinske Toplice kojim su definirani međusobni odnosi obavljanja pojedinih aktivnosti tijekom tekuće godine u koje spadaju poslovi održavanja zelenih površina te poslovi održavanja javnih i prometnih površina. Kontinuirano vodimo brigu o zaštiti okoliša kao ispunjenje svoje uloge u široj društvenoj zajednici.

 

Održavanja zelenih površina

U zelene površine spadaju parkovi, travnjaci, staze i parkovni elementi, cvjetne gredice, žardinjere, grmlje, drveće, živa ograda, trajni nasadi, kamenjari i ostale javne površine. Tijekom cijele godine vrši se redovito košnja travnjaka, čišćenje i sakupljanje otpada sa zelenih površina. Na cvjetnim nasadima obavlja se sadnja cvijeća, okopavanje, prihrana i zalijevanje tijekom cijele godine. Žive ograde uređuju se prema godišnjem planu oblikovanja i održavanja. Održavaju se i oblikuju krošnje drveća u parkovima i drvoredima. Održavaju se dječja igrališta, grobišta i spomen obilježja te okoliš autobusnih stajališta.

U cilju uređenja zapuštenih neuređenih površina u gradskom i privatnom vlasništvu vršimo malčiranje istih za javne i privatne naručitelje.

 

Održavanje javnih i prometnih površina

Svakodnevno tijekom mjeseca obavljamo radove sakupljanja otpada sa javnih i prometnih površina, te pražnjenje koševa sa otpadom po lokacijama, odvoz otpada u kontejnere te njegovo trajno zbrinjavanje. Aktivnost obuhvaća i skupljanje kamenog agregata po prometnica nakon završetka rada zimske službe, te njegovo zbrinjavanje.

 

Održavanje nerazvrstanih cesta

Komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na cestama koje su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Pod nerazvrstanim cestama podrazumijevaju se površine koje se koriste po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a čiji je status i namjena utvrđen sukladno Odluci o mreži nerazvrstanih cesta. Osim održavanja samog kolnika prometnica, vrši se i održavanje pratećih odvodnih kanala za oborinske vode. Time se ostvaruju zakonski uvjeti prohodnosti, tehničke ispravnosti i prometne sigurnosti nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata. Održavanje vršimo raspoloživim strojnim parkom.

Najveći dio radova odnosi se na održavanje šljunčano kolničkog zastora makadamskih puteva i bankina, popravak asfaltnog zastora kolnika, malčiranje trave i raslinja na bankinama, održavanje rubnjaka i rigola, te održavanje prohodnosti prometnica u zimskih uvjetima raličenjem snijega te posipavanjem cesta – zimska služba.

 

Zimska služba

Zimska služba aktivna je za vrijeme zimskih uvjeta, a program rada zimske službe provodi se prema Operativnom planu održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina na području Grada Varaždinskih Toplica u zimskim uvjetima, te prema sklopljenom ugovoru za zimsku službu sa Gradom Varaždinske Toplice. Zimskom službom obuhvaćeno je uklanjanje snijega  i sprječavanje nastanka poledice na nerazvrstanim cestama, nogostupima, trgovima, stepeništima, pješačkim zonama, autobusnim stajalištima i parkirnim mjestima za vrijeme zimskih uvjeta. Za tu namjenu na raspolaganju je traktor Hittner sa snježnim plugom i posipačem soli, stroj JCB 4CX sa snježnim plugom te traktor JOHN DEERE sa snježnim plugom i posipačem soli. Pločnici i nogostupi čiste se ručno i posipavaju sa solju.